top of page

NYEREMÉNYJÁTÉK KARÁCSONYI AJÁNDÉKCSOMAGÉRT

A „Nyírfa Árnyékolástechnika Kft” Facebook oldalon (https://www.facebook.com/nyirfa.kft) elérhető nyereményjáték részvételi feltételei, játékszabályzata, valamint adatkezelési tájékoztatója (a továbbiakban: „Szabályzat”)

1. A Játék Szervezője és Lebonyolítója

1.1. A „Nyereményjáték karácsonyi ajándékcsomagért” elnevezésű játékot (a továbbiakban: „Játék”) az A1 Construct Építőipari és Kereskedelmi Betéti Társaság (Székhely: 4431 Nyíregyháza, Majális utca 2/4 Adószám: 25647363215 képviseli: Mónus Gyula ügyvezető, e-mail: info@biosshade.hu Honlap: https://www.biosshade.hu a továbbiakban: „Lebonyolító”) bonyolítja le.

1.2. A Játék szervezésével és lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos alábbi feladatokat a Lebonyolító látja el:

- válaszok (a továbbiakban: „Pályázat”) értékelése;

- sorsolás lefolytatása, eredmény megállapítása;

- nyertessel (a továbbiakban: „Nyertes”), illetve tartaléknyertesekkel (a továbbiakban: „Tartaléknyertes”) való kapcsolatfelvétel, nyeremény (a továbbiakban: „Nyeremény”) eljuttatása a Nyerteshez/Tartaléknyertesekhez.

2. A Játék időtartama

2.1. A Játék 2022. december 7. nap 12 órától, 2022. december 18. nap 24 óráig tart.

3. Részvételi feltételek

3.1. A Játékban kizárólag azon 18. életévét betöltött, állandó, bejelentett magyarországi lakóhellyel rendelkező, cselekvőképes magyar állampolgár (a továbbiakban: „Résztvevő”) vehet részt, aki

3.1.1. személyes Facebook profillal rendelkezik;

3.1.2. elfogadja a jelen Szabályzatot.

3.2. A Résztvevő a Játékban való részvételével elfogadja a jelen Szabályzatot, valamint elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a jelen Szabályzatban rögzített valamennyi feltételt (beleértve az adatkezelés feltételeit is), azokhoz hozzájárul és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

3.3. A Játékban való részvétel önkéntes. A Játékban való részvételnek nem feltétele a Facebook oldal megosztása, a Lebonyolító megköszöni, ha a Résztvevő a Facebook oldal megosztásával hozzájárul a Facebook oldal népszerűsítéséhez.

3.4 A Játékban nem vehet részt a Lebonyolító és a Lebonyolító munkavállalója, valamint azon személyek, akik munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állnak a Lebonyolítóval, továbbá mindezen személyeknek a Polgári Törvénykönyv 8:1. § (1) 2. pontja szerinti hozzátartozója[1].

4. A Játék leírása

4.1. A Lebonyolító a „Nyírfa Árnyékolástechnika Kft” Facebook oldal (https://www.facebook.com/nyirfa.kft) a továbbiakban: „Facebook oldal”) bejegyzést tesz közzé, melyben egy kérdés szerepel. A feltett kérdésre a Facebook oldal felületén a kép alatt elhelyezett hozzászólás (bejegyzés/komment) formájában lehet válaszolni. A hozzászólás a Résztvevő Pályázatának minősül.

A helyesen válaszoló Résztvevők között a jelen Szabályzat 7. pontjában meghatározott Nyeremény kerül kisorsolásra. A sorsoláson csak az, a jelen Szabályzat 3. pontjában meghatározott, a részvételi feltételeknek megfelelő személy vehet részt, aki a Facebook oldalon feltöltött kép alatt helyezi el hozzászólását. A válaszadás más módon nem lehetséges. Az ettől eltérő módon (pl.: személyes üzenet formájában) megküldött válaszok a Játékban, így a sorsoláson nem vehetnek részt. Egy Résztvevőtől egy helyes hozzászólás vehet részt a sorsoláson, függetlenül attól, hogy a Résztvevő hány alkalommal helyezi el a feltöltött kép alatt helyes hozzászólását.

5. A Játék menete

5.1. A Lebonyolító 2022. december 7. nap 12 órakor a Facebook oldalon meghirdeti „Nyereményjáték karácsonyi ajándékcsomagért” elnevezésű Játékot. A Játékban a jelen Szabályzat 3. pontjának megfelelő személyek vehetnek részt.

5.2. A 6. pontban meghatározott soroláson azon Résztvevők vehetnek részt, akik a Facebook oldalon közzétett kép kapcsán feltett kérdésre a Játék időtartama alatt (lásd erre a jelen Szabályzat 2. pontját) hozzászóltak. A hozzászólás elhelyezésének határideje: 2022. december 18. éjfél. A kérdésre hozzászólást adó Résztvevők között a Játék Lebonyolítója a jelen Szabályzat 7. pontjában meghatározott Nyereményt sorsolja ki, a 6. pontban meghatározott módon.

6. A sorsolás

6.1. A Lebonyolító a Játék időtartama alatt a jelen Szabályzatnak megfelelő és helyes válaszokat adó Résztvevők között 2022. december 19. napján 15 órakor, a véletlenszerűség elvének eleget tevő online sorsolással (https://socialwinner.besocial.hu/), a jelen Szabályzat 7. pontjában meghatározott Nyereményt sorsolja ki.

6.2. A Lebonyolító a sorsolás során 1 (1) fő Résztvevőt Nyertesként és további 2 (két) fő Résztvevőt Tartaléknyertesként sorsol ki.

6.3. A Tartaléknyertesek közötti sorrendiség a kisorsolás sorrendjében kerül meghatározásra. A Tartaléknyertesek a jelen Szabályzat 8. pontjában írt esetben lesznek jogosultak a Nyereményre.

6.4. A sorsolásra a Lebonyolító székhelyén (4431 Nyíregyháza, Majális utca 2/4.) kerül sor, a Lebonyolító munkatársainak közreműködésével.

6.5. A sorsolásról jegyzőkönyv készül, amely a Lebonyolítónál elérhető és megtekinthető.

7. A Nyeremény

7.1. A sorsoláson egy karácsonyi ajándékcsomag kerül kisorsolásra Nyereményként. Melyet a szervező saját terhére, postai úton küld el a Nyertes részére.

7.2. A Nyeremény másra nem ruházható át, készpénzre vagy egyéb tárgyi nyereményre nem váltható át.

8. A Nyertes/Tartaléknyertes(ek) értesítése, kapcsolatfelvétel

8.1. A Nyertest a Lebonyolító 2022. december 19. nap 18 óráig a Facebook oldalon keresztül küldött személyes üzenetben értesíti, és a Facebook-on használt nevét közzéteszi a Facebook oldalon, a Játékhoz fűzött hozzászólásformájába. Amennyiben a Nyeremény átadásához a Nyertes részéről további információ (e-mail cím, telefonszám, postai cím) megadása szükséges, azokat a Lebonyolító a Nyertestől a Facebookon keresztül küldött személyes üzenet útján kérdezi meg.

8.2. A Nyereményt postai úton küldi meg Lebonyolító a Nyertes/Tartaléknyertes részére. Ehhez az szükséges, hogy a Nyertes/Tartaléknyertes azt a címet, amelyre a Nyeremény kézbesítését kéri, megadja a Facebookon történő vagy telefonbeszélgetés során tett személyes üzenetváltás során.

8.3. Amennyiben a Nyertes a Nyeremény átadásához szükséges elérhetőségi személyes adatokat (postai cím) nem bocsátja a Lebonyolító rendelkezésére a megkeresésének kiküldését követő 5. (ötödik) nap 24:00 óráig, akkor a Lebonyolító a Nyertest a Játékból kizárja, és a Nyertesre irányadó módon értesíti a sorrendiségnek megfelelően kiválasztott Tartaléknyertest. Erről a tényről a Lebonyolító, hozzászólás formájában tájékoztatást nyújt a Facebook oldalon, a Játékra vonatkozó bejegyzés alatt elhelyezve.

8.4. A Tartaléknyertes a Játék Nyertesével azonos feltételekkel lesz jogosult a Nyereményre. A Tartaléknyertes értesítésére és az értesítés visszaigazolására a jelen Szabályzat 8.1. pontjában, a Nyertes vonatkozásában írtak irányadók azzal, hogy amennyiben a kiértesített Tartaléknyertes sem bocsátja a Lebonyolító rendelkezésre a Nyeremény eljuttatásához szükséges elérhetőségi adatokat, úgy a Lebonyolító a sorrendben következő Tartaléknyertest értesíti a fentieknek megfelelően. Amennyiben további Tartaléknyertes már nem áll rendelkezésre, úgy a megmaradt Nyeremény nem kerül átadásra.

9. A Nyeremény átadása, átvétele

9.1. A Nyeremény a Nyertes/Tartaléknyertes részére – a Facebookon váltott személyes üzenetben egyeztetettek szerint –

9.1.1. postai úton kerül kiküldésre.

9.2. Ha a Nyeremény átadása vagy elküldése a Lebonyolítón kívül álló okból meghiúsul, például a Nyertes/Tartaléknyertes téves adatszolgáltatása miatt, ezért a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal, de jelzés esetén a helyzet orvoslása érdekében igyekszik megtenni minden tőle elvárhatót. A Lebonyolító a Nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem biztosít. A Lebonyolító a Nyertes által át nem vett Nyeremény vonatkozásában jogosult a sorrendiségnek megfelelő Tartaléknyertessel felvenni a kapcsolatot, és részére a jelen pont szerinti szabályok szerint e-mailben megküldeni a Nyereményt (lásd erre a jelen Szabályzat 8.3. pontját). A Nyertes ilyen esetben a továbbiakban már nem tarthat igényt a Nyereményre.

10. Általános rendelkezések

10.1. A Játékból való kizárásra vonatkozó rendelkezések.

10.1.1. Amennyiben a Résztvevő bármely okból nem felel meg a jelen Szabályzat feltételeinek, úgy a Lebonyolító az érintett Résztvevőt a Játékból kizárhatja.

10.1.2. A Lebonyolító a jelen Szabályzat 8.3. pontjában meghatározott rend szerint kizárja a Játékból azt a Nyertest/Tartaléknyertest, aki a Nyeremény átadásához szükséges elérhetőségi adatokat nem bocsátja vagy szándékosan hibásan bocsátja rendelkezésére.

10.1.3. A Játékból – a Lebonyolító megítélése alapján, arról való meggyőződését követően – kizárásra kerülhetnek azok a Résztvevők, akik a Játék szellemiségével ellentétesen nem létező személyre, nem valós adatokkal létrehozott Facebook profillal vesznek részt a Játékban azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással növeljék.

A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen és rosszhiszemű magatartást tanúsító Résztvevő köteles megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Lebonyolítónak okoztak.

10.1.4. A Lebonyolító kizárja a Játékból azt a Nyertest/Tartaléknyertest, aki részére a Nyereményt azért nem lehet eljuttatni, mert az általa megadott személyes adatokról (e-mail cím) utóbb kiderül, hogy azok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy az adott Nyertesről/Tartaléknyertesről utóbb kiderül, hogy egyéb okból nem felel meg a jelen Szabályzatban írt feltételeknek. A Nyertes/Tartaléknyertes téves adatszolgáltatásából eredően a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

10.1.5. A Lebonyolító fenntartja a jogot, hogy manipuláció, szabálytalan részvétel, visszaélés vagy ezek gyanúja esetén a Játékból bármely Résztvevőt indokolás nélkül kizárjon, vagy a Résztvevők hozzászólását részben vagy egészben törölje, amennyiben az trágár, vagy más jogára, jogos érdekére nézve sértő kifejezést tartalmaz.

10.2. A jelen Szabályzatot a Lebonyolító a https://www.facebook.com/nyirfa.kft oldalon teszi közzé. A Lebonyolító a Játék teljes időtartama alatt, a Nyeremény Nyerteshez/Tartaléknyerteshez való eljuttatásáig biztosítja a Szabályzat folyamatos elérhetőségét.

10.3. A Nyeremény utáni esetleges adó-és járulékterheket, valamint az átadással összefüggő költségeket a Lebonyolító fizeti meg. A Nyeremény átvételével és felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások a Nyertest terhelik.

10.4. A Nyertes/Tartaléknyertes a Játékban való részvételével önkéntesen, befolyásmentesen és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Lebonyolító a Játék sorsolásának eredményeként a Facebook profilján használt nevét a Facebook oldalon történő hozzászólás formájában, a Játékra vonatkozó bejegyzés alatt közzé tegye. Az adatvédelemmel, adatkezeléssel kapcsolatos részletes rendelkezéseket a jelen Szabályzat 11. pontja tartalmazza.

10.5. A Lebonyolító a rajta kívül álló okból bekövetkező, a Facebook oldalon felmerülő meghibásodásokért semmilyen módon nem felel, az ezekből kifolyólag felmerült károkért helytállni nem tartozik.

10.6. A Lebonyolító kizárja felelősségét a Nyertes/Tartaléknyertes téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából eredő, a Nyertes/Tartaléknyertes vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

10.7. A Lebonyolító fenntartja a jogot a határidők módosítására, azzal, hogy az esetleges változásokról a Facebook oldalon, a Játékra vonatkozó bejegyzés alatti hozzászólásban értesíti a Résztvevőket, a jelen Szabályzat megfelelő módosításával és közzétételével egyidejűleg. A Szabályzat közzétételével kapcsolatban a jelen Szabályzat 10.2. pontja irányadó.

11. Adatvédelem

11.1. Adatkezelés, adatkezelő, adatfeldolgozó

A Játék lebonyolítása érdekében, a Játékban való részvételhez, a sorsoláshoz, a nyertessel/Tartaléknyertessel való kapcsolattartás, valamint a Nyeremény Nyerteshez/Tartaléknyerteshez való eljuttatása érdekében szükségszerűen sor kerülhet bizonyos, az alábbiakban részletezett személyes adatok kezelésére.

A személyes adatok kezelése a Lebonyolító, mint adatkezelő és mint adatfeldolgozó részéről történik.

Az adatkezelő és adatfeldolgozó adatai:

Cégnév: A1 Construct Építőipari és Kereskedelmi Betéti Társaság 

Székhely cím: 4431 Nyíregyháza, Majális utca 2/4

Adószám: 25647363215

Képviseli: Mónus Gyula ügyvezető

E-mail: info@biosshade.hu

Honlap: www.biosshade.hu 

11.2. Az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre

A Játékban való részvétel szükségszerűen igényli a Résztvevő, illetve a Nyertes/Tartaléknyertes bizonyos személyes adatának megadását. A Játékban való részvétel, a válasz elhelyezése (Pályázat) azt eredményezi, hogy a Résztvevő Facebook profilján használt neve és profilképe az adott hozzászólás (Pályázat) mellett azonnal megjelenik és az a Facebook oldalon bárki számára láthatóvá válik, és a Lebonyolító, valamint a Lebonyolító tudomására jut. Tekintettel arra, hogy a Facebook oldalon a hozzászólást elhelyező Résztvevő Facebook profiljára a Facebook rákattintással átnavigál, a Résztvevő teljes Facebook profilja a Játék valamennyi Résztvevője, és a Facebook oldal valamennyi látogatója, a Lebonyolító számára könnyen megismerhetővé válik. Javasoljuk, hogy ennek tudatában vegyen részt a Játékban.

A kezelendő személyes adatok körét a Lebonyolító a Játékban való részvételhez és a Nyeremény Nyertesnek/Tartaléknyertesnek való eljuttatásához szükséges mértékben az alábbiakra korlátozza.

A Játékban Résztvevő esetében:

- Facebook profilon használt név;

- Facebook profil képe;

- Facebook hozzászólás és annak adatai (pl. időpont).

A Játékban Résztvevő Nyertes/Tartaléknyertes esetében, kapcsolattartás, valamint a Nyeremény átadása érdekében, a fentieken túl:

- teljes név;

- postai cím, amelyre a Nyeremény eljuttatását kéri;

- egyéb, a Nyertes/Tartaléknyertes és a Lebonyolító által személyes Facebook üzenetben vagy egyéb kapcsolat-felvételi csatornán keresztül igényelt és önkéntesen megadott adat (például telefonszám), amely a kapcsolattartást és a Nyeremény átadását szolgálja.

Amennyiben a Nyeremény után a Lebonyolítónak járulékfizetési kötelezettsége áll fenn, úgy a Lebonyolító az irányadó adójogszabályokban meghatározott személyes adatok kezelésére is jogosult. Erről a Lebonyolító külön tájékoztatja a Nyertest/Tartaléknyertest, megjelölve azokat a személyes adatokat, amelyekre a fentieken túl még szüksége van az adójogszabályokban előírtak értelmében.

A Lebonyolító különleges személyes adatokat nem kezel.

11.3. Az adatkezelés jogalapja

A Játékban való részvétel, az ahhoz kapcsolódóan megvalósuló személyes adatok kezelése kizárólag a Résztvevő (beleértve a Nyertest/Tartaléknyertest) megfelelő előzetes tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulásával, önkéntes adatszolgáltatás útján valósul meg. A Jelen Szabályzat a Résztvevő megfelelő előzetes tájékoztatását (is) szolgálja.

A Játékban való részvétellel, a jelen Szabályzat ismeretében, a Résztvevő – aktív, tevőleges ráutaló magatartásával – hozzájárul a Játékkal összefüggő és a Játékban való részvétel célját szolgáló adatkezeléshez.

A Nyertes/Tartaléknyertes általi, a Nyeremény átadásával összefüggésben a Lebonyolító által igényelt személyes adatok megadása és a Lebonyolító ehhez kapcsolódó adatkezelése a Nyertes/Tartaléknyertes önkéntes adatszolgáltatásán alapul.

11.4. Adatfeldolgozás

A Lebonyolító, mint adatfeldolgozó a Játék lebonyolítása során, azzal kapcsolatban megismert személyes adatokat kizárólag a Játék, illetve a Nyeremény átadása érdekében használja fel, az ahhoz szükséges terjedelemben.

A Lebonyolító további adatfeldolgozót a Játékkal kapcsolatban nem vesz igénybe.

A Lebonyolító a Résztvevők személyes adatait harmadik személyeknek nem továbbítja, a Facebook felhasználóinak körén kívül harmadik személyek számára nem teszi megismerhetővé. Ez alól kivételt képeznek azok az esetek, ha az adattovábbítást jogszabály írja elő (pl. adójogszabályok), vagy arra bíróság vagy más hatóság kötelezése folytán kerül sor. Az ilyen adattovábbításokról az adatkezelő tájékoztatni köteles az érintettet.

11.5. A személyes adatok tárolása

A Játék Facebook oldalon történő lebonyolítása során a személyes adatok (Facebook bejegyzések, Facebook személyes üzenetben megadott személyes elérhetőségi adatok) a Facebookon kerülnek rögzítésre. A Játékhoz kapcsolódóan egyéb személyes adatok elektronikusan, a Lebonyolító szerverén kerülnek tárolásra.

A Lebonyolító személyes adatokat a Nyeremény Nyerteshez/Tartaléknyerteshez való eljuttatásáig, az adójogszabályokban előírt kötelezettségek teljesítéséig (amennyiben ilyenek relevánsak) vagy az érintett (Résztvevő, Nyertes, Tartaléknyertes) személyes adatok törlésére irányuló kérelme elintézéséig tárolja. Egyebekben a Lebonyolító, mint adatfeldolgozó a nála kezelt személyes adatokat megsemmisíti (törli).

I. Az érintett jogai részletesen:

1. Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett joggyakorlásának elősegítése

1.1. Az adatkezelőnek az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó valamennyi információt és minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva kell nyújtania, különösen a gyermekeknek címzett bármely információ esetében. Az információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell megadni. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az érintett személyazonosságát.

1.2. Az adatkezelőnek elő kell segítenie az érintett jogainak a gyakorlását.

1.3. Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről. E határidő a Rendeletben írt feltételekkel további két hónappal meghosszabbítható. amelyről az érintettet tájékoztatni kell.

1.4. Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

1.5. Az adatkezelő az információkat és az érintett jogairól szóló tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja, azonban a Rendeletben írt esetekben díj számítható fel.

A részletes szabályok a Rendelet 12 cikke alatt találhatók.

2. Előzetes tájékozódáshoz való jog – ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik

2.1. Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon. Ennek keretében az érintettet tájékoztatni kell:

a) az adatkezelő és képviselője kilétéről és elérhetőségeiről,

b) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségeiről (ha van ilyen),

c) a személyes adatok tervezett kezelésének céljáról, valamint az adatkezelés jogalapjáról,

d) jogos érdek érvényesítésén alapuló adatkezelés esetén, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeiről,

e) a személyes adatok címzettjeiről – akikkel a személyes adatot közlik -, illetve a címzettek kategóriáiról, ha van ilyen;

e) adott esetben annak tényéről, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat.

2.2. A tisztességes és átlátható adatkezelés biztosítsa érdekében az adatkezelőnek az érintettet a következő kiegészítő információkról kell tájékoztatnia:

a) a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól;

b) az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;

c) az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;

d) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;

e) arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint, hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá, hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;

f) az automatizált döntéshozatal tényéről, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikáról, és arra vonatkozóan érthető információkról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.

2.3. Ha az adatkezelő a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet erről az eltérő célról és minden releváns kiegészítő információról.

Az előzetes tájékozódáshoz való jog részletes szabályait a Rendelet 13. cikke tartalmazza

3. Az érintett tájékoztatása és a rendelkezésére bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az adatkezelő nem tőle szerezte meg

3.1. Ha az adatkezelő a személyes adatokat nem az érintettől szerezte meg, az érintettet az adatkezelőnek a személyes adatok megszerzésétől számított legkésőbb egy hónapon belül; ha a személyes adatokat az érintettel való kapcsolattartás céljára használják, legalább az érintettel való első kapcsolatfelvétel alkalmával; vagy ha várhatóan más címzettel is közlik az adatokat, legkésőbb a személyes adatok első alkalommal való közlésekor tájékoztatnia kell az előbbi 2. pontban írt tényekről és információkról, továbbá az érintett személyes adatok kategóriáiról, valamint a személyes adatok forrásáról és adott esetben arról, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származnak-e.

3.2. A további szabályokra az előbbi 2. pontban (Előzetes tájékozódáshoz való jog) írtak irányadók.

E tájékoztatás részletes szabályait a Rendelet 14. cikke tartalmazza.

4. Az érintett hozzáférési joga

4.1. Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az előbbi 2-3. pontban írt kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon. (Rendelet 15. cikk).

4.2. Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a Rendelet 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról.

4.3. Az adatkezelőnek az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére kell bocsátania. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.

Az érintett hozzáférési jogára vonatkozó részletes szabályokat a Rendelt 15. cikke tartalmazza.

5. A helyesbítéshez való jog

5.1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

5.2. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését is. Ezen szabályokat a Rendelet 16. cikke tartalmazza.

6. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

6.1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje ha

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f) a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

6.2. A törléshez való jog nem érvényesíthető, ha az adatkezelés szükséges

a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

b) az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

c) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;

d) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy

e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

A törléshez való jogra vonatkozó részletes szabályokat a Rendelet 17. cikke tartalmazza.

7. Az adatkezelés korlátozásához való jog

7.1. Az adatkezelés korlátozása esetén az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

7.2. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

7.3. Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az érintettet előzetesen tájékoztatni kell.

A vonatkozó szabályokat a Rendelet 18. cikke tartalmazza.

8. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

E szabályok a Rendelet 19. cikke alatt találhatók.

9. Az adathordozhatósághoz való jog

9.1. A Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha

a) az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és

b) az adatkezelés automatizált módon történik.

9.2. Az érintett kérheti a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását is.

9.3. Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása nem sértheti a Rendelet 17. cikkét (A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”). Az adtahordozhatósághoz való jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. E jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait. A részletes szabályokat a Rendelet 20. cikke tartalmazza.

10. A tiltakozáshoz való jog

10.1. Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdeken, közfeladat végrehajtásán (6. cikk (1) e)) , vagy jogos érdeken (6. cikk f)) alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

10.2. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

10.3. Ezen jogokra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.

10.4. Az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

10.5. Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

 

Budapest, 2022. december 7.

bottom of page